Eksamen og prøver

Eksamen og prøver

Alle elever skal ved afslutningen af uddannelsen selvstændigt udarbejde en større skriftlig opgave eller et projekt, som indgår i eksamen.

Prøverne til eksamen kan være skriftlige, mundtlige, case- og projektprøver eller blandingsformer. Ved de fleste prøver må eleven anvende alle former for hjælpemidler inklusive IT, men eleverne må normalt ikke kommunikere indbyrdes eller med omverdenen.

Ministeriet udformer alle skriftlige eksamensopgaver og udpeger eksterne censorer til alle prøver, både mundtlige og skriftlige.

Der udstedes eksamensbevis, når eleven har opnået mindst 02 i vægtet gennemsnit af de afgivne afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer. I beregningen af eksamensgennemsnittet indgår karaktererne med forskellig vægt afhængigt af niveauet.

Eksamensgennemsnittet er afgørende for elevens videre muligheder i uddannelsessystemet, da det er en vigtig del af grundlaget for optagelse på de videregående uddannelser. Eksamensgennemsnittet forhøjes for elever, der har taget flere fag på A-niveau, end der kræves i uddannelsen.