Eksamen og prøver

Eksamen og prøver

Alle elever skal ved afslutningen af uddannelsen selvstændigt udarbejde en større skriftlig opgave eller et projekt, som indgår i eksamen.

Prøverne til eksamen kan være skriftlige, mundtlige, case- og projektprøver eller blandingsformer. Ved de fleste prøver må eleven anvende alle former for hjælpemidler inklusive IT, men eleverne må normalt ikke kommunikere indbyrdes eller med omverdenen.

IMG_5850-lille.jpg

Ministeriet udformer alle skriftlige eksamensopgaver og udpeger eksterne censorer til alle prøver, både mundtlige og skriftlige.

Der udstedes eksamensbevis, når eleven har opnået mindst 02 i vægtet gennemsnit af de afgivne afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer. I beregningen af eksamensgennemsnittet indgår karaktererne med forskellig vægt afhængigt af niveauet.

Eksamensgennemsnittet er afgørende for elevens videre muligheder i uddannelsessystemet, da det er en vigtig del af grundlaget for optagelse på de videregående uddannelser. Eksamensgennemsnittet forhøjes for elever, der har taget flere fag på A-niveau, end der kræves i uddannelsen.