Dansk/Historie-opgaven

Dansk/Historie-opgaven

Formål

Formålet med 1.g-opgaven er dels at styrke de faglige mål ved, at du i tilknytning til det faglige arbejde og med inddragelse af faglig teori og metode arbejder med et centralt fagligt emne. Derudover skal der skabes progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver ved, at du med vægt på de fremstillingsmæssige og opgave tekniske aspekter udarbejder et større skriftligt produkt.

ALTSÅ: Denne opgave indgår i en proces, der skal hjælpe dig til at blive bedre til at lave projektopgaver, hvor endemålet er at-synopsen i 3.g og studieretningsprojektet i 3.g.

Vejledning

Valg af område

I samråd med din vejleder/lærer skal du vælge område for opgaven. Området skal afgrænses på en sådan måde, at der sikres en forankring i undervisningen i faget/fagene og dermed en faglig dybde i arbejdet. Afgrænsningen af området skal samtidig sikre, at væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof, samt at eleven ikke kan genanvende væsentlige dele af besvarelser af tidligere opgaver.

ALTSÅ: Du må ikke skrive om et emne, der er fuldstændigt nyt i forhold til undervisningen på klassen, men på den anden side må dit emne og litteraturvalg heller ikke være noget klassen har arbejdet helt i dybden med.

Omfang

Opgaven skal fylde mellem 6-8 sider med 1½ linieafstand, inklusiv litteraturhenvisninger og litteraturliste. En side svarer til 2200 anslag / tegn.

Bedømmelsen

I bedømmelsen lægges der vægt på:

  • emnebehandling, herunder dokumentation. Altså vil du blive bedømt på, hvor godt du er inde i dit emne, hvor godt du formidler dit emne, og hvor god du er til at dokumentere samt på hvilke måde du har brugt dit materiale.

  • anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder. Altså bliver du bedømt på, hvor god du er til at inddrage den viden du har fra dit/dine fag.

  • fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste. Altså bliver du bedømt på, hvor god du rent opgaveteknisk er til at lave en sådan opgave, og hvor vidt du overholder de formelle krav, der er til en sådan opgave.

Endvidere indgår det i bedømmelsen, om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet.

Der gives én karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i faget/fagene.

Bekendtgørelsesuddrag

Uddrag af ministeriets bekendtgørelse:

I løbet slutningen af 1.g skal hver elev besvare en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgavens formål er i bekendtgørelsens bilag 4 formuleret som følger:

Formålet med 1.g-opgaven er

  • dels at styrke de faIglige mål ved, at eleven i tilknytning til det faglige arbejde og med inddragelse af faglig teori og metode arbejder med et centralt fagligt emne

  • dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver ved, at eleven med vægt på de fremstillingsmæssige og opgavetekniske aspekter udarbejder et større skriftligt produkt.

Det er tillige præciseret, at opgaven bedømmes internt, og at: "Der gives én karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i faget/fagene."

1.g-opgaven defineres som en opgave af et vist stort omfang og med faglig teoretisk og metodisk tyngde. Den skal tillægges elevtid i overensstemmelse hermed og af en sådan størrelse, at opgaven fagligt lever op til ovenstående formål og med rette kan siges at indgå som et væsentligt led i forhold til at forberede eleverne til udarbejdelsen af større skriftlige opgaver, herunder studieretningsprojektet.