Dansk

Dansk

Danskopgaven

Som det fremgår af undervisningsvejledningen i dansk, skal det område, du vælger have tilknytning til undervisningen i faget, men samtidig skal vejlederen sikre, at det er afgrænset på en sådan måde, at væsentlige dele af din besvarelse ligger uden for det gennemgåede stof, og at du ikke kan anvende tidligere opgavebesvarelser. I forhold til dansk betyder dette f.eks., at tekster fra forfatterskaber, der tidligere har været inddraget i skriftlige opgaver, normalt ikke kan behandles i din 2.g-opgave.

Kravet om tilknytning til undervisningen og om danskfaglig forankring skal ikke opfattes periodesnævert. Tilknytningen til undervisningen kan udmærket være litteraturhistorisk baseret, men også en tekstanalytisk, en genremæssig, en litterært tematisk, en sprogteoretisk eller en medierelateret forbindelse til undervisningen er mulig. Der forudsættes altså ikke en forudgående periodemæssig belysning af det emne, du ønsker at arbejde med.

Det betyder f.eks., at du, selvom du ikke har gennemgået naturalismen i undervisningen, alligevel kan inddrage tekster fra denne periode, ja endog arbejde med naturalismen som periode - idet den faglige forankring så kunne ligge i et tekstanalytisk, et tematisk eller et genremæssigt udgangspunkt. Omvendt gælder, at du, hvis du i undervisningen har gennemgået naturalismen som periode, i sin 2.g-opgave kan behandle tekster eller emner fra denne periode, der ikke har været gennemgået i undervisningen, men ikke vælge naturalismen som periode som sit emne.