Vedtægter for Forældre- og støtteforeningen

Vedtægter for Forældre- og støtteforeningen

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn:
Stk. 1: Forældre- og støtteforeningen ved Rybners Gymnasium, Esbjerg. I daglig omtale kaldet Forældrestøtteforeningen, FOSF.
§ 2. Foreningens formål.

Stk. 1: At støtte STX- og HHX- studerende på og støtte aktiviteter ved uddannelsesinstitutionen med STX- og HHX-uddannelsen, pt. beliggende Grådybparken 11 Esbjerg, på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp, eller hvor denne hjælp er utilstrækkelig (f.eks. kulturelle formål, rejser og ekskursioner, sportsaktiviteter m.v.) i samråd med skolens ledelse.

Stk. 2: At medvirke til formidling af et samarbejde mellem skole og hjem, herunder at medvirke ved løsning af sociale opgaver i tilknytning til studerende og STX- og HHX-uddannelsen, såfremt der måtte opstå behov herfor.

§ 3. Medlemmer.

Stk. 1: Udover forældre til nuværende STX- og HHX-elever kan som medlemmer optages enhver med interesse for institutionen og STX- og HHX-uddannelsen (tidligere elever, ansatte og forældre til tidligere elever - alle fra STX- og HHX-uddannelsen Rybners Gymnasium).

Stk. 2: Et medlem har en stemme, der kan anvendes på generalforsamlingen, såfremt medlemmet kan dokumentere indbetalt kontingent. Et medlemsskab indbetales én gang pr studerende. Medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 4. Kontingent og regnskabsperiode.

Stk. 1: Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingenter og ved eventuelt andre foranstaltninger på bestyrelsens initiativ. Kontingentperioden følger skoleåret. Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

§ 5. Generalforsamling.

Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt givet til et fremmødt andet medlem. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3: Generalforsamlingen afholdes hvert år ved skoleårets start, dog ikke senere end 30. september.

Stk. 4: Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel indeholdende følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter til bestyrelse
7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
8. Eventuelt

Indkomne forslag og emner, der måtte ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.


§ 6. Bestyrelsen.

Stk. 1: Bestyrelsen består af indtil 6 medlemmer og evt. op til 2 suppleanter, der alle vælges for en 2-årig periode, dog således at maksimum halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Revisor og alle suppleanter vælges for et år af gangen.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal i bestyrelsen måtte finde behov herfor.

§ 7. Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen.

Ændringer af vedtægter foreslås af bestyrelsen, præsenteres for STX- og HHX-uddannelsesinstitutionen og vedtages endeligt af efterfølgende generalforsamling.
Foreningen kan opløses, såfremt dette vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med 14 dages mellemrum. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler i foreningen til elevorganisationer ved STX- og HHX-uddannelsen ved Rybners Gymnasium.

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling.
Esbjerg den 19. marts 1991, fmd. Knud Svarrer.
Ændring vedtaget på generalforsamlingen.
Esbjerg, den 19. september 2006, fmd. Torben Mørup.
Ændring vedtaget på generalforsamlingen2011.
Esbjerg, den 7. september 2011, fmd. Anders C. Bjørnshave-Hansen.
Ændring vedtaget på general forsamlingen 2013.
Esbjerg, den 11. september 2013, fmd. Poul Henrik Jønsson